วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นายอาสมิง มะแซ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมอบรมเพื่อส่งเสริมงานคหกรรมการประกอบอาหาร (การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไข่เค็มสมุนไพรและการทำบัญชีครัวเรือน) ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบางและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
          ในการนี้ได้รับการต้อนรับจากนายชานนท์ เจะหะมะ ประธานองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดชายแดนใต้ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม ให้ความหลากหลายโดยการนำพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในครัวเรือนมาปรับพัฒนาสูตร เป็นที่ต้องการต่อตลาด นอกจากการเรียนรู้การทำไข่เค็มสมุนไพรแล้วยังอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการบันทึกบัญชีรายรับครัวเรือน โดยมีนางรุณรัตน์ บุญมาศ และ นางสาวกามีล๊ะ เฮงดาดา เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม