เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นายธวัชชัย สุนทรนนท์ หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลา จัดกิจกรรมการอบรมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การผลิตผักสวนครัวรั้วกินปลอดสารพิษเพื่อสร้างรายได้ในชุมชน) /ภาคใต้โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 45 คน เข้าร่วม ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งเหรียง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายในหัวข้อเรื่องแนวคิดการผลิตผักสวนครัวรั้วกินได้ เทคนิคการเลือกพื้นที่และสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก รวมไปถึงการปลูก การดูแล และการทำปุ๋ยอย่างง่าย และสุดท้ายการเก็บเกี่ยวและการบรรจุเพื่อการจำหน่าย โดยมีนางสาวมณีนุช ทิพย์ชิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายในชุมชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัว รวมไปถึงเทคนิคแนวทางการผลิตผักสวนครัว และการทำปุ๋ยเพื่อใช้เองในครัวเรือน ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย และต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและครอบครัวต่อไป