เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดอบรมหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนม จำนวน 24 ชั่วโมง รุ่นที่ 1/2565 ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยมีนางสาวโนรฮีดายะห์ ยะโกะ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) พร้อมด้วยคณะทำงานและประชาชนผู้ให้ความสนใจเข้าเรียน จำนวน 20 คน ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 – 24 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
จากการอบรมทางหลักดังกล่าว งานหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต (หลักสูตรระยะสั้น) ได้เชิญ นางสาวซานีย๊ะ เสงโมง ผู้ประการอาหาร พร้อมด้วยนางสาวจันทร์จิรา รามแก้ว เจ้าหน้าที่คหกรรม วิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นวิทยากรในการอบรม ภายในการฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยายความรู้เบื้องต้นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนม การทำความรู้จักอุปกรณ์ และฝึกปฏิบัติการทำขนมเปียกปูน ขนมนึ่ง (มันม่วง,กล้วยน้ำว้า,ฟักทอง) ปุยฝ้าย และทองม้วนสดมะพร้าวอ่อน
โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เป็นหลักสูตรที่เน้นการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ ที่เน้นการบูรณาการเนื้อหาสาระภาคทฤษฎี ควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติจริง ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปต่อยอด ประกอบอาชีพได้จริงอย่างมีคุณภาพ

ภาพเพิ่มเติม