ดาวน์โหลดคู่มือไฟล์ PDF : https://drive.google.com/file/d/1YyKdleZ-kBWpNGNDcFxQfmlcALDUmMkl/view?usp=sharing

 

ห้องเรียนเสมือนจริง Metaverse

รายวิชาการประกอบคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟแวร์

 

https://spatial.io/s/AJ-ISAMAILs-Immersive-Space-62f33d387e22f400016f8385?share=8708369520529904334

 

รายวิชาการผลิตสัตว์ปีกเศรษฐกิจ

 https://spatial.io/s/bththii-1-utsaahkrrmkaarphlitsatwpiikainpraethsaithy-62c2a356f8419f0001a01455?share=8777437086623790365

 

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว (English for Tourism)