วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนยะลาปฐมนิเทศนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน ภายใต้โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมนักศึกษาระดับอนุปริญญาสู่ตลาดแรงงานภาคเรียนที่ 1/2565 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาพัฒนาชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และสาขาวิชาการจัดการทั่วไป เข้าร่วมจำนวน 264 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการพูดคุยชี้แจงรายละเอียดซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของตัวนักศึกษาก่อนออกไปฝึกประสบการณ์จริง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา 
อ่านเพิ่มเติม