วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ รองผู้อำนวการศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยคณะทำงานวิทยาลัยชุมชนยะลา จัดกิจกรรมการอบรมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การเพาะผักและการเลี้ยงปลาในกระชัง) ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีประชาชนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านตะโละมีแย ตำบลกาลอ อำเภอรามันจังหวัดยะลา อ่านเพิ่มเติม