วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาหลักสูตรช่างศิลปหัตถกรรมกริชรามันห์จังหวัดยะลา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันธัชชา ประจำปีะงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยคณะผู้วิจัย วิทยาลัยชุมชนยะลา และประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 10 คน

ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายตีพะลี อะตะบู ครูช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2555 ประเภทเครื่องโลหะ (กริชรามันห์) เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้การทำกริช ให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ตั้งแต่ขั้นตอนพื้นฐานจนสำเร็จเป็นกริช 1 เล่ม โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 22 กันยายน 2565 ณ บ้านตะโละหะลอ หมู่ที่ 5 ตำบลตะโละหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเรียนรู้สืบทอดภูมิปัญญาปลุกปั้นช่างทำกริชจากรุ่นสู่รุ่น ให้สืบทอดต่อไปไม่สูญสลายไปกับกาลเวลา

ภาพเพิ่มเติม