วันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมหลักสูตรส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ภายใต้โครงการสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง นางสาวอรรัตน์ เจริญพรทิพย์ หัวหน้าหลักสูตรสาขาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนยะลา (ผู้รับผิดชอบโครงการ) ข้าราชการครูและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมเพชรพลอย ชั้น 5 โรงแรมยะลามายเฮ้าส์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลรัตน์ คะนองเดช อาจารย์อาทิตยา วงค์มณี อาจารย์ประจำหลักสูตรการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยคณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ร่วมถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูปฐมวัย แนวทางการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ปฏิบัติการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย บทบาทของครูที่มีต่อการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองผู้เข้าร่วมการอบรม มีความรู้ สามารถนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ถ่ายทอดและพัฒนารสู่เด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตนเองต่อไป  ภาพเพิ่มเติม