วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นางสาวสุวิมล อิสระธนาชัยกุล นายวิชาญ ภิบาล นายจิรวิทย์ แซ่เจ็ง นายธำรงศักดิ์ ชุมนุมมณี นางสุภาพันธ์ สัจจมาศ นางลักขณา ญาณภาพ อนุกรรมการ ผศ.สนธยา พลศรี นางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประชุมในครั้งนี้
ภาพเพิ่มเติม