วันที่ 18 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนยะลาได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาใน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี รศ. ประดิษฐ์ มีสุข รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ และอ.ชนัญญา ไทยนิวัฒน์วิไล เป็นคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งได้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom) ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 
ภาพเพิ่มเติม