เมื่อวันที่ 10 – 11 กันยายน 2565 วิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนภาคใต้ “บานอเกมส์” ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส สนามกีฬากลาง อบจ.นราธิวาส และสนามกีฬาสวนนราเปี่ยมสุข อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส ในโอกาสนี้วิทยาลัยชุมชนยะลาได้ส่งตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากิจกรรมการแข่งขันกีฬานักศึกษา 7 วิทยาลัยชุมชนภาคใต้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย นักศึกษา รู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเพื่อสร้างเครือข่ายในการทำกิจกรรมร่วมกันกับวิทยาลัยอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม
กิจกรรมฯ ในครั้งนี้ประกอบด้วย การแข่งขันกีฬารวม 10 รายการ กีฬาฟุตบอลชาย กีฬาฟุตบอล
หญ้าเทียม กีฬาวอลเลย์บอลชาย กีฬาวอลเลย์บอลหญิง กีฬาเซปักตะกร้อชาย กีฬาเปตอง กีฬาแชร์บอลหญิง กรีฑาชาย-หญิง การแข่งขัน E-Sport และกีฬาพื้นบ้าน โดยมีวิทยาลัยชุมชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ คือ วิทยาลัยชุมชนพังงา วิทยาลัยชุมชนระนองวิทยาลัยชุมชนสตูล วิทยาลัยชุมชนสงขลา วิทยาลัยชุมชนยะลา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ วิทยาลัยชุมชนยะลา 7 จังหวัดภาคใต้ วิทยาลัยชุมชนยะลา สรุปการแข่งขันกีฬา โดยสามารถจำแนกประเภทได้ดังนี้
กีฬาฟุตบอลชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 กีฬาฟุตซอล (ฟุตบอลหญ้าเทียม) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 กีฬาวอลเลย์บอลหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 กีฬาเซปักตะกร้อชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ เปตองหญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาแชร์บอลหญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในส่วนของกีฬาพื้นบ้าน ชักเยอร์ เหรียญทองแดง วิ่งกระสอบ เหรียญทอง กรีฑาชาย แบ่งระยะทางการวิ่ง ได้ดังนี้ วิ่ง 100 ม. เหรียญทอง วิ่ง 200 ม. เหรียญทองแดง วิ่ง 4 x 100 ม. เหรียญทอง วิ่ง 4 x 200 ม. เหรียญทองแดง วิ่ง 4 x 400 ม. เหรียญเงิน
กรีฑาหญิง วิ่ง 100 ม.เหรียญเงิน วิ่ง 200 ม. เหรียญเงิน วิ่ง 400 ม. ได้รับเหรียญทอง วิ่ง 4 x 100 ม. เหรียญทอง วิ่ง 4 x 200 ม. และเหรียญทอง วิ่ง 4 x 400 ม. เหรียญทอง

สรุปรางวัลการแข่งขันกีฬาฯ ทั้งหมดได้ดังนี้
ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 4 รายการ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 3 รายการ
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รายการ