วันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2561 นางซูไฮลา ลือธีลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และ นางสุภามาศ เพชรรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ พร้อมด้วยบุคลาการวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาหลักสูตรด้วยเทคนิค DACUM ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา