วันที่ 4 สิงหาคม 2561  วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ อบรมและสาธิต การเกษตร ณ  ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรวิทยาลัยชุมชนยะลา เพื่อเตรียมสถานที่ในการเป็นจุดสาธิตกระบวนการบริหารจัดการทำปุ๋ยและน้ำหมัก : สำหรับผู้ให้ความสนใจอบรม ภายใต้โครงการจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ แผนงานบูรณาการบริการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561

 

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.