วันที่ 5 - 6 เจ้าหน้าที่สื่องานประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมโครงการอบรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์ “การผลิตหนังสั้น” ณ ห้องประชุมรายา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.