วันที่ 27 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ (การทำขนมทองพับ) ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา โดยมีนายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลากล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในครั้งนี้ เป็นผู้สูงอายุในเขตพื้นที่อำเภอเมืองยะลา

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.

 

     วันที่ 25 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและระลึกพระคุณครู ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีนายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในพิธี และให้โอวาทแก่นักศึกษา ซึ่งภายในงานมีคณะกรรมการสภา ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมกว่า 1,000 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายดอรอหีม สุนทรมาลาตี บรรยายพิเศษ เรื่อง "คุณธรรมจริยธรรมนำความรู้ สู่นักศึกษา วิทยาลัยชุมชนยะลา ในยุค 4.0"และยังมีการประกวดพานไหว้ครู ประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.

 

     วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายอับดุลการิม รามันห์สิริวงศ์ กรรมการสภา บุคลากร วิทยาลัยชุมชนยะลา เครือข่ายข้าราชการครู และบุคลากร วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีนายวิชาพร ชินประพัทธ์ เข้าดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนยะลา

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.

 

     วันที่ 20 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะภายใต้ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ โดยมีนายประยุทธ์ ชูประดิษฐ์ และนายอดิรัญ สะแลแม เป็นวิทยากรให้ความรู้เทคนิคการนำเสนอจากการถ่ายภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะน้ำดี

 

 

 

 อ่านเพิ่มเติม facebook.

 

     วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นางสาวธนพัชร แก้วปฏิมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเเละการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เเละคณะบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง กิจกรรมการจัดค่ายการเรียนรู้ด้านอาชีพ ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา.

 

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.