เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดฝึกอบรมกิจกรรมการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบการร้านค้าชุมชน รุ่นที่ 2/2561 ให้แก่กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร-ขนม ผู้จำหน่ายอาหารร้านค้าชุมชน รวมถึงบุคลากรผู้ประกอบอาหารในโรงเรียน พื้นที่ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีนางสุภามาศ เพชรรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเจ้าหน้าที่งานถ่ายทอดวิชาชีพสู่ชุมชน เป็นวิทยากร ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเกิดการสร้างการรับรู้และเกิดความตระหนักในการผลิตให้มีความปลอดภัยทางด้านอาหาร (food safety) โดยเน้นด้านสุขลักษณะส่วนบุคคล และการป้องอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากวัตถุดิบและขั้นตอนการผลิตอาหาร ที่จะสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคที่จะได้รับประทานอาหารที่มีความปลอดภัยต่อไป

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.

 

    วันที่ 3  กันยายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเเละถ่ายทอดความรู้ภายใต้โครงการ"การจัดการความรู้เกี่ยวกับอาหารพื้นบ้านในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดยะลา"ณ ชุมชนสโมสร ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา โดยมีนายนิสิต เจียงประเสริฐ ประธานชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิด

 

 

 

      เเละวันที่ 4 กันยายน 2561 กิจกรรมการฝึกอบรมเเละถ่ายทอดความรู้ภายใต้โครงการ"การจัดการความรู้เกี่ยวกับอาหารพื้นบ้านในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดยะลา" ณ บ้านกวางหลง หมู่ที่1 ต.ธารนำ้ทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา เป็นกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีน คนไทยพุทธและคนไทยมุสลิม เกิดสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความเเตกต่างเเต่รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว โดยมีนางลักขณา ญาณภาพ ครู คศ.2 ชำนาญการ หัวหน้าโครงการได้ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน ได้เเก่ ไก่กอเเละ,สะเต๊ะไก่ เเละตูปะซูตง หรือ หมึกต้มหวาน เป็นอาหารพื้นบ้านของมลายูปักษ์ใต้ นอกจากนี้ยังมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนยะลา เข้ามีส่วนรวมในกิจกรรม วิทยาลัยชุมชนยะลาจึงมอบเงินสนับสนุน จำนวน 1,000 บาท ในเเต่ละชุมชนเพื่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ชุมชนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม facebook.

 

ประชาสัมพันธ์!!

     เรียนเชิญผู้สนใจเข้าชมฟรี งานเเสดงเทคโนโลยีเเละนวัตกรรม 3 จังหวัดชายเเดนภาคใต้ ครั้งที่ 1 " เทคโนโลยีการเกษตร "(Southernmost Technology And Innovotion Festival 1 Agritech) ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2561 ณ โรงเเรมเซาท์เทริน์ วิว ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ อาทิ การเเสดงเเละจำหน่ายสินค้านวัตกรรมเเละเทคโนโลยี นิทรรศการ การเสวนา การเเข่งขันเสนอเเนวคิดเเก้ไขยางพาราเเละนาร้าง เป็นต้น โดย ศอ. บต. ร่วมกับ กอ. รมน. ภาค 4 ส่วนหน้าและสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติบูรณาการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมกับกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ จังหวัดชายแดนใต้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น


 

 

      วันที่ 31 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลาได้ร่วมการแข่งขันกีฬานักกีฬาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ  ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 “อุทัยธานีเกมส์” ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยเเบ่งตามประเภทดังนี้ 1.ขบวนพาเหรด 2.การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 3.การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ได้เเก่ วิ่งผลัดกระสอบ,วิ่งผลัดกินวิบาก,ส่งแป้งข้ามเมือง

 

 

 

          ประชาสัมพันธ์!!!!!!!!


    รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปี 2560 (รุ่นที่ 11)

*นักศึกษา สามารถตรวจสอบรายชื่อและตรวจสอบเลขที่นั่งของตัวเอง เพื่อเข้าร่วมพิธีประสาทอนุปริญญา ในวันที่ 10 กันยายน 2561