วันที่ 5 - 6 เจ้าหน้าที่สื่องานประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมโครงการอบรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์ “การผลิตหนังสั้น” ณ ห้องประชุมรายา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.

        วันที่ 4 สิงหาคม 2561  วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ อบรมและสาธิต การเกษตร ณ  ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรวิทยาลัยชุมชนยะลา เพื่อเตรียมสถานที่ในการเป็นจุดสาธิตกระบวนการบริหารจัดการทำปุ๋ยและน้ำหมัก : สำหรับผู้ให้ความสนใจอบรม ภายใต้โครงการจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ แผนงานบูรณาการบริการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561

 

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.

     วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดอบรมหลักสูตรด้านอาชีพ (ระยะสั้น) หลักสูตรการจัดดอกไม้ รุ่นที่ 2/2561 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม จำนวน 31 คน เรียนระหว่างวันที่ 4-26 สิงหาคม 2561

 

 

       เมื่อวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2561 นางสาวชื่นชีวัน บุญทัน ครู คศ.2 และ นายธีรศักดิ์ เพ็งมูซอ ครู คศ.1 วิทยาลัยชุมชนยะลา ได้เข้าร่วมอบรมเข้ม “ตลาดออนไลน์”เพื่อสร้างวิทยากรแกนนำรองรับหลักสูตรด้านธุรกิจออนไลน์ โดยมีอาจารย์วรกัญญา สิริเดช หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในการอบรมครั้งนี้

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.


 

        วันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2561 นางซูไฮลา ลือธีลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และ นางสุภามาศ เพชรรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ พร้อมด้วยบุคลาการวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาหลักสูตรด้วยเทคนิค DACUM ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา