หลักสูตรอนุปริญญา 

 

1. ปฏิทินการศึกษา1/2561 

2. รายวิชาที่เปิดในภาคเรียนที่1/2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 60)

     - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

    -  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (อำเภอเมืองยะลา)

    -  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ศูนย์อำเภอเบตง)

    -  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

    -  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

    -  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

    -  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

    -  สาขาวิชาอิสลามศึกษา

    -  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

3. รายวิชาที่เปิดในภาคเรียนที่1/2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 59)

     - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

     - สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (อำเภอเมืองยะลา)

     - สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ศูนย์อำเภอเบตง)

     - สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

     - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

     - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

     - สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

     - สาขาวิชาอิสลามศึกษา