กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม                                                                                          กระทรวงศึกษาธิการ         

 

                     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช