กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม                                                                                          กระทรวงศึกษาธิการ         

 

                          

                     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                                                                                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา