วารสาร การดำเนินการตามมาตรฐานกิจการนักศึกษา                                                           วารสารวิทย์ปริทัศน์

 

                                     

  วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา                                         วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

                                                                                                                     

       

  วารสารกระทรวงอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม