• กําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยและสอดคล้องกับนโยบายที่สภาสถาบันกําหนด
  • ให้ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้ง แผนการพัฒนาชุมชน เพื่อสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง
  • ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับชุมชน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศาสนา องค์กรที่ดําเนินงานวัฒนธรรม หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาวิทยาลัย
  • ระดมทุนและทรัพยากร เพื่อส่งเสริมการศึกษาของชุมชนในท้องถิ่น
  • ออกระเบียบและข้อบังคับของวิทยาลัยตามที่สภาสถาบันมอบหมาย
  • อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพ ตามความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และกลุ่มอาชีพ
  • อนุมัติการให้ประกาศนียบัตร
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา
  • ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการวิทยาลัยและการดําเนินงานของวิทยาลัยเพื่อเสนอต่อสภาสถาบัน
  • แต่งตั้งคณะทํางานหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่ง เรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัย
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันมอบหมาย