ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล
1 นางโนรฮีดายะห์      ยะโกะ นักวิชาการศึกษา  
2 นางผลิตา             แก้วศรีดำ นักวิชาการศึกษา  
3 นายสุริยา             หนูหมาด นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
4 นางสาวนาตยา       แซ่จิว     นักวิชาการวัดผลและประเมินผล  
5 นางสาวสุนันทา       แก้วสามเขียว      นักวิชาการวัดผลและประเมินผล  
6 นางอัญชุลี             ยานุมาศยุคล เจ้าหน้าที่งานทะเบียน  
7 นางสุภาพร            กาลรักษ์ นักวิชาการพัสดุ  
8 นางสาวอัญชลี        แสงดารา   นักวิชาการพัสดุ  
9 นางสาวอามีเนาะห์      เจ๊ะแว     นักวิชาการเงินและบัญชี  
10 นายอับดลรอศักดิ์       หมาดอุมา นักวิชาการเงินและบัญชี  
11 นางรัชนีวรรณ           ธูปทอง เจ้าพนักงานธุรการ (งานบุคลากร)  
12 นางสาวอุทุมพร         มากมี     เจ้าพนักงานธุรการ (งานสารบรรณ)