ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล
1 นางสาวกุสุมา          เกษตรรัตน์ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์  
2 นางสาวซีตีคอรีเย๊าะ   เล๊าะหมิ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมฯ และเว็บไซต์  
3 นางสาวน้องทิพย์       สุวรรณคง เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป  
4 นางสาวธิดารัตน์        รักษามั่น ผู้ช่วยงานนโยบายและแผน  
5 นางสาวเพ็ญภักดิ์       ภักดีบำเพ็ญ แม่บ้าน  
6 นางเสาวลักษณ์         ทวีคูณ นักการภารโรง  
7 นายมูฮำหมัดอิรันร์      สะดียามู คนสวน  
8 นายสราวุธ               ยุทธศิลปเสวี             พนักงานขับรถ  
9 นายไพรัช               ศาสน์ประดิษฐ์      พนักงานขับรถ  
10 นายกิตติพร             พึ่งตั้ง พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)  
11 นายวิรัตน์                ศรแผลง                 พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)  
12 นายสาอารี              เจ๊ะหะ                    พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)  
13 นายอาลีย๊ะซ์            สาและ                   พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)  
14 นางสาวลัดดาวัลย์      ชุมทอง ผู้ประสานงานหน่วยจัดศูนย์อำเภอเบตง  
15 นางสาวสุมลฑา         สัจจะบุตร เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป  
16 นางสาวซเฟีย           เดวาดาแล ครูอัตราจ้าง  
17 นายวรัญญู               แก้วทอง  ครูอัตราจ้าง  
18 นางสาวริศรา             พลรักษ์ เจ้าหน้าที่งานถ่ายทอดวิชาชีพสู่ชุมชน  
19 นางสาวอารีณา          สามะ ผู้ช่วยงานทะเบียนและวัดผล  
20 นางสาวฮานีย๊ะ          กะโด เจ้าหน้าที่งานถ่ายทอดวิทยาการสู่ชุมชน  
21 นางสาววิภารัตน์         นวลนาค เจ้าหน้าที่งานถ่ายทอดวิชาชีพสู่ชุมชน  
22 นายอามีน                จะปะกียา ผู้ช่วยงานพัสดุ