รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 1  ม.ค. 2565

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 2  ก.พ. 2565

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 3  มี.ค. 2565

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 4  เม.ย. 2565

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 5  พ.ค. 2565

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 6  มิ.ย. 2565

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 7  ก.ค. 2565

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 8  ส.ค. 2565

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 9  ก.ย. 2565

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 10  ต.ค. 2565

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 11  พ.ย. 2565

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 12  ธ.ค. 2565