ข่าว วิทยาลัยชุมชนยะลา
วิทยาลัยชุมชนยะลาร่วมประชุมหารือการจัดโครงการมหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดการประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 6 พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 1...
วิทยาลัยชุมชนยะลา จังหวัดยะลา เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2562 ไม่จำกัดเพศ และวัย...
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา สถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 3/2561 ณ...
วันที่ 12 - 29 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต...
วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน...
วิทยาลัยชุมชนยะลาเป็นวิทยาลัยคุณธรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
วันที่ 11 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา...
วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยนางโนรฮีดายะห์ วาเจ๊ะ...
วันที่ 8 ตุลาคม 2561 นางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และนายอาสมิง มะแซ ครูผู้ช่วย...
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดงานมุทิตาจิต วันเกษียณอายุราชการ ให้กับนายพล เสาะสุวรรณ ณ ห้องภรณ์นิเวศน์...
วันที่ 29 - 30 กันยายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ กลยุทธ์หนุนนำเสริมศักยภาพสู่ชุมชน ให้กับเกษตรกร...
วันที่ 27 กันยายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กิจกรรม...
ประกาศ วิทยาลัยชุมชนยะลา
คลิปข่าว