วิทยาลัยชุมชนยะลาได้จัดทำแผ่นพับ แจกบุคลากรให้องค์กรและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการทำงานและการประกอบอาชีพ