ปรัชญา        

"วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น"

วิสัยทัศน์

"วิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นผู้นำด้านการสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยการสร้างเครือข่าย การบูรณาการ การจัดการศึกษา
การพัฒนาอาชีพและการจัดการชุมชนอย่างเป็นระบบ"

 อัตลักษณ์
"สร้างคน สร้างอาชีพ สร้างสังคม"

พันธกิจ
1.การจัดการศึกษา
2.การวิจัยและนวัตกรรม
3.การบริการวิชาการ
4.การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

โดยมีจุดเน้น 3 ด้าน คือ
1.ชุมชนเข้มแข็ง
2.การพัฒนาอาชีพ
3.การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา