ปรัชญา        

    "วิทยาลัยชุมชนยะลา พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น"

   วิสัยทัศน์

"วิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"

  พันธกิจ

    1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
    2. จัดการศึกษาหลักสูตรพัฒนาทักษะ เพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต การบริหารวิชาการอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
    3. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยมีชุมชนเป็นฐาน
    4. ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ทำนุบำรุงศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน