อัตลักษณ์

   “สร้างงาน สร้างสรรค์ สร้างสังคม” 

เอกลักษณ์

“เติมเต็มโอกาสทางการศึกษา  พัฒนาท้องถิ่น”

    ยุทธศาสตร์  

        1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญา สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

         2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

         3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

         4. อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 

         5. บริหารจัดการในระบบธรรมาภิบาล และกระบวนการทำงานเชิงรุกที่มุ่งเน้นคุณภาพ