สภาวิทยาลัยชุมชนยะลา

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา

ลำดับ

                        ชื่อ - สกุล

                           ตำแหน่ง

1
นายกิตติ  กิตติโชควัฒนา
ประธานคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา
2รศ. เฉลิมยศ  อุทยารัตน์กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
3
นายพงษ์ศักดิ์  ยิ่งชนม์เจริญ
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4
นายมณัส  ศุภชีวะกุล
กรรมการผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
5
นายพจน์  ไพบูลย์เกษมสุทธิ
กรรมการผู้แทนหอการค้าจังหวัด
6
นายอดุลย์  ลาเต๊ะ
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
7
นายนิมุ  มะกาเจ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8
นายอับดุลการิม  รามันห์สิริวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9
นายสังรณ์ ยี่รัญศิริ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10
นายซอและห์  ตาเละ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11
นายสมชาย  เอี่ยวสกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12
นายสมคิด  ธรรมฤกษ์ฤทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13
นายจรูญ  พรหมสุข
กรรมการ และเลขานุการ

คณะสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

              1

นายจรูญ  พรหมสุข

ประธานกรรมการ 

             2

ผศ.วิจิตร  ศรีสุวิทธานนท์

กรรมการสภาวิชาการและเลขานุการ 

             3

นายมนูญ  พืชสะกะ

กรรมการสภาวิชาการ

             4

นายประสิทธ์  ทองใส 

กรรมการสภาวิชาการ

             5

นายวีระศักดิ์  เจริญพิทักษ์พร

กรรมการสภาวิชาการ

             6

นายพล  เสาะสุวรรณ

กรรมการสภาวิชาการ

             7

นางลออ  ลอยสุวรรณ์ 

กรรมการสภาวิชาการ

            8

นางสาวซูไฮลา  ลือธีรลักษณ์กรรมการสภาวิชาการ

            9 

นางสาวทรงจรรย์  แสงอรุณ

กรรมการสภาวิชาการ

 

 


 


ไม่มีบทความในประเภทนี้

ระบบบริการการศึกษา

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน