สายคล้องแมส D.I.Y ทำจากนิตยสาร แคตตาล็อค เป็นการนำวัสดุเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นำโดยนายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

วันที่ 30 กันยายน 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร วิทยาลัยชุมชนยะลา ในกิจกรรมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และระเบียบงานพัสดุ" โดยมีนางลักขณา ญาณภาพ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ข้าราชการ พนักงานราชการและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วม
ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยชุมชนให้มีความรู้ ความสามารถในด้านระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และระเบียบงานพัสดุ เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน และเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ อีกทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปใช้ในการพัฒนางานของวิทยาลัยชุมชนต่อไป โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2564 - วันที่ 2 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 (13.00น.) นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสามอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด (ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก หจก.ยะลา ย่งฮวด) โดยได้ส่งมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และชุมชนในพื้นที่ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี ความมีน้ำใจในสังคมไทย รวมถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ส่งผ่านถุงยังชีพ(ถุงปันสุข) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 อย่างต่อเนื่องได้ก้าวผ่านพ้นวิกฤตินี้และกลับมาใช้ชีวิตความเป็นอยู่ได้อย่างปกติสุขต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 24 กันยายน 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายกิตติ กิตติโชควัฒนา นายโตหอง แซ่หลี นายต่วนอับดุลเล๊าะ ดาโอ๊ะมารียอ นายพจน์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ นายสมชาย เชี่ยวชาญศิลป์ นายจักรกฤษณ์ ธัญญคุณากรสกุล นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายจรัส เรืองแก้ว กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า นายบุญสิทธิ์ ไชยชนะ กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา นางสาวอารีย์ แสวงดี กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน นายเฉลิมพล เรืองเริงกลฤทธิ์ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายสกุล เล็งลัคน์กุล กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายวิชาพร ชินประพัทธ์ กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี เลขานุการอนุกรรมการ นางลักขณา ญาณภาพ ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ และนางสาววันเพ็ญ พงษ์สุวรรณศิริ ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 1/2564 ในครั้งนี้

เพิ่มเติม