เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดอบรมหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนม จำนวน 24 ชั่วโมง รุ่นที่ 1/2565 ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยมีนางสาวโนรฮีดายะห์ ยะโกะ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) พร้อมด้วยคณะทำงานและประชาชนผู้ให้ความสนใจเข้าเรียน จำนวน 20 คน ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 – 24 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
จากการอบรมทางหลักดังกล่าว งานหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต (หลักสูตรระยะสั้น) ได้เชิญ นางสาวซานีย๊ะ เสงโมง ผู้ประการอาหาร พร้อมด้วยนางสาวจันทร์จิรา รามแก้ว เจ้าหน้าที่คหกรรม วิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นวิทยากรในการอบรม ภายในการฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยายความรู้เบื้องต้นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนม การทำความรู้จักอุปกรณ์ และฝึกปฏิบัติการทำขนมเปียกปูน ขนมนึ่ง (มันม่วง,กล้วยน้ำว้า,ฟักทอง) ปุยฝ้าย และทองม้วนสดมะพร้าวอ่อน
โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เป็นหลักสูตรที่เน้นการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ ที่เน้นการบูรณาการเนื้อหาสาระภาคทฤษฎี ควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติจริง ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปต่อยอด ประกอบอาชีพได้จริงอย่างมีคุณภาพ

ภาพเพิ่มเติม

 
 
 
 

          วันที่ 21 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมฝึกอบรมการประกอบอาหาร (การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไข่เค็มสมุนไพร) ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมด้วย คณะทำงาน และชาวบ้านในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรม จำนวน 17 คน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีนางวรุณรัตน์ บุญมาศ เป็นวิทยากรในการอบรม
          ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม ให้ความหลากหลายโดยการนำพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในครัวเรือนมาปรับพัฒนาสูตร เป็นที่ต้องการต่อตลาดทั้งนี้เพื่อนำไปต่อยอดสร้างรายได้สร้างอาชีพให้ครอบครัวต่อไป
อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และวิทยาลัยชุมชนยะลา
เปิดรับสมัครจ้างเหมางาน โครงการ “โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG
(U2T for BCG and Regional Development)” หรือโครงการ U2T for BCG
สำหรับบัณฑิตจบใหม่ และประชาชนในพื้นที่

ตำบลรับผิดชอบของ วิทยาลัยชุมชยะลา 6 ตำบล ได้แก่
ตำบลเก่า ตำบลยุโป ตำบลเขื่อนบางลาง ตำบลโกตาบารู
ตำบลใหม่ ตำบลยะหา ตำบลถ้ำทะลุ ตำบลอาซ่อง ลำใหม่

สมัครเข้าร่วมโครงการ U2T for BCG ระยะเวลาการจ้างงาน 3 เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2565
ได้ที่ ระบบรับสมัครกลาง https://u2t.ac.th หรือ https://u2tbcg.com/

รอบที่ 1 ตั้งเเต่วันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2565
รอบที่ 2 ตั้งเเต่วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2565

สอบถามเพิ่มเติม https://u2t.ac.th
https://drive.google.com/drive/folders/1BDpnaCTXl_NBRujfNtidW6WLp5eQyrJ_?usp=sharing

vdoลงทะเบียน U2T BCG
https://www.youtube.com/watch?v=2sztfdy54oI

คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน
https://drive.google.com/file/d/1RKVv600k3azqKQ-u6wa5FnL1jR7av9rS/view?usp=sharing

 

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมย่อยที่ 2 วิเคราะห์ศักยภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยชุมชนยะลา โดยมีนางสาวณัฐลักษณ์ อิสระ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) คณะอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ วิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายกลไกการพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน แบ่งกลุ่ม/กิจกรรมฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ศักยภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร ฝึกปฏิบัติกำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนของวิทยาลัยชุมชนยะลา โดยมี ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยาย

ภาพเพิ่มเติม

 
 
 
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564 โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน คณาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยชุมชน ศิษย์เก่า ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมต้อนรับ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ซึ่งวิทยาลัยชุมชนยะลามีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 280 คน และปีการศึกษา 2564 จำนวน 308 คน รวมทั้งสิ้น 588 คน จาก 8 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาอิสลามศึกษา
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาว่า มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน จากวิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564 ในวันนี้ขอแสดงความยินดี และขอชื่นชมกับผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนยะลาในวันนี้ ทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาและรับมอบอนุปริญญาบัตรในครั้งนี้ล้วนเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียน จนประสบความสำเร็จและนำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องของทุกคน เมื่อท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ มีทักษะในศาสตร์ที่ได้ศึกษาแล้ว ขอให้นำหลักการที่สำคัญไปใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพงาน อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่าน ของชุมชนและของประเทศชาติต่อไปด้วย
การจัดพิธีมอบอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้ผู้สำเร็จการศึกษาภาคภูมิใจในตนเองและสถาบันการศึกษาของตน และ เป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมและผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนยะลาต่อสาธารณะชน

ประมวลภาพ