เปิดรับสมัครแล้วจ้า !!!!!
วิทยาลัยชุมชนยะลาเปิดรับสมัครหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพและคุณภาพชีวิต
 
ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2564
 
โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน ดังนี้
1.หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี รุ่นที่ 1/2564
2.หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีสู่มืออาชีพ รุ่นที่ 1/2564
3.หลักสูตรการซ่อมแซมเสื้อผ้า รับสมัคร 2 รุ่น
4.หลักสูตรการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2564
5.หลักสูตรขนมเบเกอรี่แบบไม่ใช้เตาอบ รุ่นที่ 2/2564
 
“สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป”
 
หลักฐานการสมัครที่ต้องเตรียม 1.สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ 2.รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 
วิธีการสมัคร
1.ดาวน์โหลดใบสมัคร https://drive.google.com/file/d/1WtCe_wTUw90rryWa3_Rhjj5-AKqwntyN/view
2.กรอกข้อมูลทั้งหมดแล้วนำมาส่ง ณ งานหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต (หลักสูตรระยะสั้น) วิทยาลัยชุมชนยะลา
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต (หลักสูตรระยะสั้น)
อ.โนรฮีดายะห์ ยะโกะ โทร.064-474-4704/ อ.สุนันทา แก้วสามเขียว โทร. 080-875-1184
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดอบรมหลักสูตรศิลปหัตถกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพ : การตัดเย็บผ้าละหมาดแบบพกพา รุ่นที่ 1/2564 ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในลักษณะเชิงพื้นที่ (Area Based) กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีผู้ให้ความสนใจเข้าอบรมเป็นจำนวน 20 คน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนผู้เข้าอบรม สามารถตัดเย็บผ้าละหมาดแบบพกพาได้ถึงแม้จะไม่มีพื้นฐานมาก่อนเพราะทางวิทยากรจะปูพื้นฐานตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนประสบความสำเร็จ และสามารถนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ไปต่อยอดประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป
ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา

ไฟล์ภาพ

 

 

 

 

 

 

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยุชมชนยะลาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกิจกรรมการวิพากษ์ตัวชี้วัด “ชุมชนสันติสุข” แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมซอฮาบะห์ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้นางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนยะลาพร้อมด้วยทีมงานบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาลงพื้นที่ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนสู่การวิจัยและการประชาสัมพันธ์” ภายใต้โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์อัตลักษณ์ชุมชน ณ โกตา ประจำปี 2564 โดยมีนายอิรฟาน ดอเลาะ ปลัดเทศบาลตำบลโกตาบารู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักวิชาการพัฒนาชุมชน ผู้นำสตรี ตัวแทนกลุ่มพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมโกตาบารู ตัวแทนชาวบ้านและภาคีเครือข่ายเข้าร่วม โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นมาเพื่อถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกๆภาค เพื่อนำความคิดเห็นและข้อสรุปในครั้งนี้ ไปปรับปรุงวางแผนในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

ข่าวสารในเพจ

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดอบรมหลักสูตรการการตัดเย็บเสื้อผ้าขั้นพื้นฐาน เสริมทักษะตัดเย็บเสื้อผ้า หวังสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ จ.ยะลา
อาชีพที่สร้างรายได้และเป็นอาชีพที่มีกลุ่มสตรีสนใจมากที่สุดในขณะนี้ คงจะหนีไม่พ้นกับอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต หลักสูตรการการตัดเย็บเสื้อผ้าขั้นพื้นฐาน เป็นหลักสูตรหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก วิทยาลัยชุมชนยะลา ได้ทำการสำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา พบว่า กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเพศหญิงมีความสนใจที่จะเรียนในหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นจำนวนมาก เพื่อหวังนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปพัฒนาฝีมือต่อยอด และสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้ จึงมีการจัดหลักสูตรการการตัดเย็บเสื้อผ้าขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการและความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย
โดยหลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา

ติดตามข่าวสารในเพจ