วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประกัน คุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2564
ณ ห้องประชุมโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา

อ่านเพิ่มเติม

 

 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนยะลาปฐมนิเทศนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน ภายใต้โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมนักศึกษาระดับอนุปริญญาสู่ตลาดแรงงานภาคเรียนที่ 1/2565 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาพัฒนาชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และสาขาวิชาการจัดการทั่วไป เข้าร่วมจำนวน 264 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการพูดคุยชี้แจงรายละเอียดซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของตัวนักศึกษาก่อนออกไปฝึกประสบการณ์จริง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา 
อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 (ณ ห้องโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา) นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการต้นกล้าพันธุ์ใหม่ ตอนต้นแบบพันธุ์ดี โดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วยนายมูฮัมหมัดนาเซร์ สูหลง นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลบุคคลต้นแบบดีเด่นตำบลเกาะจันด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน เป็นผู้ตัดสินการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงแชมป์ประเทศไทย และเป็นผู้ฝึกซ้อมกีฬาปันจักสีลัตชิง ให้แก่รุ่นน้องวิทยาลัยชุมชนยะลา จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท : คู่ปันจักลีลา ในการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 และการแข่งขันสิละสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานมหกรรมวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม สองทศวรรษ วิทยาลัยชุมชนภาคใต้

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 อาคารเรียน 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 7/2565 โดยมีนายสมชาย เชี่ยวชาญศิลป์ นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายจักรกฤษณ์ ธัญญคุณากรสกุล นายต่วนอับดุลเล๊าะ ดาโอ๊ะมารียอ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา นายจรัส เรืองแก้ว กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า นายเฉลิมพล เรืองเริงกุลฤทธิ์ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นางสาวอารีย์ แสวงดี กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน นายวิชาพร ชินประพัทธ์ กรรมการโดยตำแหน่ง ผศ.สนธยา พลศรี เลขานุการ นางลักขณา ญาณภาพ ผู้ช่วยเลขานุการ นางสาววันเพ็ญ พงษ์สุวรรณศิริ ผู้ช่วยเลขานุการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 7/2565
อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมถอดบทเรียนองค์ความรู้ผู้สูงอายุด้านอาชีพและส่งเสริมอาชีพ ภายใต้โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุวิถีโกตาบารู โดยมีนายธวัชชัย สุนทรนนท์ หัวหน้าสาขาสาธารณสุขชุมชนวิทยาลัยชุมชนยะลา (ผู้รับผิดชอบโครงการ) พร้อมด้วยนางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ รองผู้อำนวการศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนยะลา คณะทำงานวิทยาลัยชุมชนยะลา และประชาชนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ณ โรงแรมปาร์ควิวอำเภอเมือง จังหวัดยะลา
สำหรับกิจกรรมในการอบรมในครั้งนี้ดำเนินการขึ้นเพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพกายจิตอารมณ์สังคม สติปัญญา และคุณภาพชีวิตพร้อมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและส่งเสริมให้ตำบลโกตาบารูอำเภอรามันเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลโกตาบารูรวมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน