วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเบิกฟ้า วชช.ยะลา พหุวัฒนธรรม นำสันติสุข วิถีชีวิตชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา คณะผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา คณาจารย์วิทยาลัยชุมชนยะลา นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมจำนวนมาก

นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา กล่าวว่าสืบเนื่องจากความก้าวหน้าและวิวัฒนาการ การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนยะลา ตลอดมา มหกรรมเบิกฟ้า วชช.ยะลา พหุวัฒนธรรม นำสันติสุข วิถีชีวิตชายแดนใต้ เป็นงานหนึ่งที่ตอบสนองสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะเป็นการนำผลการจัดการศึกษาทั้งหลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตรพัฒนาทักษะ โดยการนำเสนอในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การแข่งขันทักษะ การแสดงบนเวที ซึ่งสิ่งที่นำมาเสนอผลงานในครั้งนี้เป็นผลผลิตจากนักศึกษา ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางอาชีพ โดยได้รับร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน กิจกรรมในครั้งนี้จัดว่าเป็นการแสดงศักยภาพในการพัฒนาการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาเป็นอย่างมาก
สำหรับการจัดงานเบิกฟ้า วชช.ยะลา พหุวัฒนธรรม นำสันติสุข วิถีชีวิตชายแดนใต้ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแข่งขันทำอาหารคาว-หวาน การประกวดขับร้องอานาซีดชายและหญิง การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง / ไทยสากล การประกวด Ycc Smart Boy & Smart Girl 2022 การประกวด Ycc Cover Dance 2022 การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา และการแสดงผลงานหลักสูตรพัฒนาอาชีพต่าง เป็นต้น
 
 
 

 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม รำลึกบุญคุณครู ประจำปี 2565 กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมนายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “คุณธรรม จริยธรรมกับความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ การดำเนินโครงการอบรมจริยธรรมและระลึกพระคุณครู ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 1,400 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนยะลา คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา คณะอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา อาจารย์พิเศษอาจารย์ประจำวิทยาลัยชุมชนยะลา และนักศึกษาระดับอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนยะลา จำนวนทั้งสิ้น 7 สาขาวิชา เข้าร่วม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายในกิจกรรมประกอบ 3 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 พิธีระลึกพระคุณครูมอบพานดอกไม้ ธูปเทียน หรือกระเช้าดอกไม้ให้แก่อาจารย์ และได้อัญเชิญคัมภีร์อัลกรุอาน โดยนายรอสุวรรณ อาแว ศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนยะลา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และผู้กล่าว คำไหว้ครู นางสาวณัฐริกา ขวัญเรือง นักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ ๒ กิจกรรมที่ 2 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรมกับความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ” โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และกิจกรรมที่ 3 การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี จำนวน 200 ทุน วิทยาลัยชุมชนยะลามุ่งมั่น ตั้งใจสร้างจิตสำนึกในการระลึกพระคุณครู และส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมจึงได้มีการจัดโครงการดังกล่าวนี้ขึ้นเป็นประจำทุกๆปี

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดคู่มือไฟล์ PDF : https://drive.google.com/file/d/1YyKdleZ-kBWpNGNDcFxQfmlcALDUmMkl/view?usp=sharing

 

ห้องเรียนเสมือนจริง Metaverse

รายวิชาการประกอบคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟแวร์

 

https://spatial.io/s/AJ-ISAMAILs-Immersive-Space-62f33d387e22f400016f8385?share=8708369520529904334

 

รายวิชาการผลิตสัตว์ปีกเศรษฐกิจ

 https://spatial.io/s/bththii-1-utsaahkrrmkaarphlitsatwpiikainpraethsaithy-62c2a356f8419f0001a01455?share=8777437086623790365

 

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว (English for Tourism)

 

 

 

 

 

 

 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขัน งานเบิกฟ้า วชช.ยะลา “พหุวัฒนธรรม ชุมชนเข้มแข็ง เชื่อมสันติสุขชายแดนใต้” โดยมีกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน ดังนี้
1.ประกวดการขับร้องอานาซีด ประเภทชายชายและหญิง (ประชาชนทั่วไป)
2.การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 3.การประกวดร้องเพลงไทยสากล
4.การแข่งขันการทำอาหาร – หวานพื้นถิ่น (ประชาชนทั่วไป) รายละเอียดและใบสมัครสมัคร https://drive.google.com/.../1Lnsb7sssHfDKmPegTeTML0H9EbG...
5.การประกวดแดนเซอร์ประกอบเพลงไทยลูกทุ่ง รายละเอียดและใบสมัคร https://drive.google.com/.../1jj_7tnyjR5d7iHTRE...
6.การประกวด Ycc Cover Dance 2022 (ประชาชนทั่วไป)
รายละเอียดและใบสมัคร https://drive.google.com/.../1t8NroncdB1q2xa34Fm20F9HShFq...
................................................................ ................................................................ 📮
7.การประกวด “Ycc Smart Boy & Smart Girl 2022” #สามารถติดตามรายละเอียด เกณฑ์การสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม ได้เร็วๆนี้ ................................................................ ................................................................ 📆
#สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ยกเว้น การแข่งขันการทำอาหาร / สมัครได้ที่วิทยาลัยชุมชนยะลา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ตัวแทนบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงประเพณีหล่อเทียนให้คงอยู่คู่พุทธศาสนาสืบต่อไป ณ สนามศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ภาพเพิ่มเติม