วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยุชมชนยะลาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยผู้รับผิดชอบโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ตามแผนงานบูรณาการฯ ปี 2563 เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting

ข่าวสารในเพจ

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นชาชักลีลา สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 28 คน ซึ่งการฝึกอบรมการทำชาชักลีลาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ผู้เข้ารับการอบรม มีทักษะความรู้ในการทำชาชัก ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปสู่ระดับมืออาชีพ พร้อมเรียนรู้เทคนิคเคล็ดลับความอร่อยจากวิทยากรผู้สอน เพื่อนำไปพัฒนาฝีมือต่อยอด สร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวต่อไป
โดยหลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา

#หลักสูตรระยะสั้นวิทยาลัยชุมชนยะลา #ชาชักลีลา 

ติดตามเพจ/ภาพเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

          เมื่อวันที่  15 พฤษภาคม 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ นางสาวศศิกาญจน์  ชีถนอม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมคณะครูและบุคลากร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ประจำปี 2564 เรื่องการปรับพื้นฐานออนไลน์ใน 5 รายวิชา ประกอบด้วย รายวิชาภาษาไทย รายวิชาคณิตศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ รายวิชาภาษาอังกฤษ และรายวิชาคอมพิวเตอร์  สำหรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ในหลักสูตรอนุปริญญา โดยมีนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 667 คน  พร้อมพัฒนาทักษะการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Meet โปรแกรม Zoom และการจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom ที่สามารถเข้าเรียนได้จากภายนอกรั้ววิทยาลัยชุมชนยะลา ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ของวิทยาลัยชุมชนยะลา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 - 3 มิถุนายน 2564 

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

             เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาให้การต้อนรับ ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมด้วยนายนำชัย กฤษณาสกุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา โดยมี นายพิทยา  เพชรรักษ์ นายจรูญ พรหมสุข  และนายนพปฎล มุณีรัตน์ 
เป็นคณะกรรมการสรรหาวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 อาคารเรียน 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา

ภาพเพิ่มเติม


 

 

 

 

 

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 อาคารเรียน 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 5/2564 โดยมีดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ นายอาบีดีน มนูญทวี นายจรัส เรืองแก้ว นายจักรกฤษณ์ ธัญญคุณากรสกุล นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล  นางภรณี เลื่องอรุณ นางสุนันทา เสรี นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี นางลักขณา ญาณภาพ นางสาววันเพ็ญ พงษ์สุวรรณ์ศิริ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 5/2564 ในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม