วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 อาคารเรียน 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 5/2565 โดยนายสกุล เล็งลัคน์กุล รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา นายต่วนอับดุลเล๊าะ ดาโอ๊ะมารียอ นายโตหอง แซ่หลี่ นายพจน์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ นายจักรกฤษณ์ ธัญญคุณากรสกุล นายสมชาย เชี่ยวชาญศิลป์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา นายจรัส เรืองแก้ว กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า นางสาวอารีย์ แสวงดี กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน นายวิชาพร ชินประพัทธ์ กรรมการโดยตำแหน่ง ผศ.สนธยา พลศรี เลขานุการ นางลักขณา ญาณภาพ ผู้ช่วยเลขานุการ นางสาววันเพ็ญ พงษ์สุวรรณศิริ ผู้ช่วยเลขานุการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 5/2565
อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมฝึกอบรมการประกอบอาหาร ขนมและเครื่องดื่ม (การทำโรตีชาชัก) รุ่นที่ 7/2565 ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกลุ่มเยาวชนและชาวบ้านในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรม จำนวน 20 คน ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2565 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่1 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
โดยหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะความรู้ในการทำชาชัก และการทำโรตี ซึ่งทั้งคู่เป็นอาหารที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีช่องทางในการจัดจำหน่ายหลากหลายและยังเป็นอาชีพที่ยังสามารถต่อยอดได้ในรูปแบบต่างๆเพื่อสร้างมูลค่าให้ตัวโรตีหรือชาชักให้มีมูลค่าที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นการนำชาชักบรรจุขวดขายตามร้านค้าหรือการเปิดร้านขายตามสถานที่ต่าง ๆ โดยการสร้างจุดเด่นในการนำชามาชักโชว์เพื่อเรียกลูกค้าและยังเป็นการสร้างอัตลักษณ์ของตัวสินค้า ส่วนโรตีก็สามารถนำมาต่อยอดเป็นโรตีกึ่งสำเร็จรูปนำไปจัดจำหน่ายตามทางช่องทางทางออนไลน์เพื่อขยายตลาดได้
เมื่อจบหลักสูตรดังกล่าวแล้วผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ไปต่อยอด สร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวต่อได้ต่อไปในอนาคตได้ทันที

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

           วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นายอาสมิง มะแซ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมอบรมเพื่อส่งเสริมงานคหกรรมการประกอบอาหาร (การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไข่เค็มสมุนไพรและการทำบัญชีครัวเรือน) ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบางและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
          ในการนี้ได้รับการต้อนรับจากนายชานนท์ เจะหะมะ ประธานองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดชายแดนใต้ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม ให้ความหลากหลายโดยการนำพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในครัวเรือนมาปรับพัฒนาสูตร เป็นที่ต้องการต่อตลาด นอกจากการเรียนรู้การทำไข่เค็มสมุนไพรแล้วยังอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการบันทึกบัญชีรายรับครัวเรือน โดยมีนางรุณรัตน์ บุญมาศ และ นางสาวกามีล๊ะ เฮงดาดา เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 3/2565 โดยมีผ.ศ.วิจิตร ศรีสุวิทธานนท์ นายทนง กิจ โชติมณี นางสาวสุวิมล อิสระธนาชัยกุล นางอัญชลี พงศ์เกษตร ผศ.สนธยา พลศรี เลขานุการอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวหนึ่งฤทัย จิตคงสง ครูผู้ช่วย วิทยาลัยชุมชนยะลา และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประชุมในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม