วันที่ 10 กันยายน 2561 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายนำชัย กฤษณาสกุลที่ปรึกษาสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน , นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน , หัวหน้าหน่วยงานราชการ , นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา , ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราขภัฎยะลา , กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน , ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน ตลอดจนคณาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยชุมชน ศิษย์เก่า และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมต้อนรับ

การจัดพิธีมอบอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จัดขึ้นเพื่อ (1) เป็นเกียรติแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนยะลา (2) ให้ผู้สำเร็จการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและสถาบันการศึกษาของตน และ (3)เป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมและผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนยะลาต่อสาธารณะชน ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้ารับอนุปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560 จำนวนทั้งสิ้น 261 คน ใน 6 สาขาวิชาดังนี้ 1. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 2. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 3. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 5. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

.

           นายภาณุ อุทัยรัตน์ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาว่า ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนยะลาทุกท่านที่มีความมุ่งมั่นและเพียรพยายามในการเล่าเรียน จนประสบความสำเร็จ ซึ่งความสำเร็จของท่านในวันนี้ไม่เป็นแต่เพียงความภาคภูมิใจของท่าน และครอบครัว แต่ยังเป็นความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ของวิทยาลัยชุมชนยะลาด้วย และขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านได้ตระหนักว่าความสำเร็จในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ หากมีโอกาสที่จะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมก็ขอให้พยายามต่อไปเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและการดำรงชีวิต สามารถปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย มีความฉลาดทางสังคม อยู่ร่วมกันในสังคมแบบพหุวัฒนธรรมและสังคมเทคโนโลยีในยุคประเทศไทย 4.0 ได้อย่างรู้เท่าทันและมีความสุข ประพฤติตนตามหลักศาสนา ดำรงอยู่ในความดีงาม

             นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาและเข้ารับอนุปริญญาในครั้งนี้ ความสำเร็จในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งที่ควรแก่การภาคภูมิใจในการศึกษา จากความมุ่งมั่น แน่วแน่เพียรพยายาม ศึกษาเพิ่มเติมพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ค้นคว้าหาความรู้ให้รู้แจ้ง เห็นจริง และปฏิบัติจนเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่เราต้องการ วิทยาลัยชุมชนยะลาเป็นสถาบันการศึกษาที่ให้โอกาสกับประชาชนทุกคนได้ศึกษาเล่าเรียนด้วยหลักสูตรหลากหลาย สอดคล้องกับวิถีและตามความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง และขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนได้นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนยิ่งขึ้น ตลอดจนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ขอให้รักษาเกียรติของสถาบันแห่งนี้ ช่วยกันสร้างชื่อเสียงของตนเอง และวิทยาลัยชุมชนยะลาให้มีความก้าวหน้าต่อไป

              ด้านนายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพียรพยายามด้วยความวิริยะอุสาหะตลอดการศึกษา และขอให้นำความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาเล่าเรียนในครั้งนี้เป็นพื้นฐานและเป็นแนวทางที่ต้องพัฒนาตนเองให้ถึงเป้าหมายตามที่ตั้งใจไว้ คุณสมบัติที่จะบรรลุเป้าหมายได้นั้น จะต้องประกอบด้วยความขยันหมั่นเพียร ความมุ่งมั่น ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความประหยัด การวางแผน และการคิดค้นวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายให้ได้

อ่านเพิ่มเติม facebook.

       วันที่ 9 กันยายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดโครงการอบรมระบบงานทะเบียนและการวัดผล ประจำปี 2561 กิจกรรม 1 : อบรมระบบงานทะเบียนการวัดผลสำหรับนักศึกษา และกิจกรรม 3 : อบรมระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา

 

 

 

      วันที่ 5 กันยายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปี 2561 ณ ห้องวังแก้ว  โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีนายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิด

 

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.

 

 

 

             วันที่ 8 กันยายน วิทยาลัยชุมชนยะลาฝึกซ้อมใหญ่ "พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 " ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

 

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.

 

      เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดฝึกอบรมกิจกรรมการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบการร้านค้าชุมชน รุ่นที่ 2/2561 ให้แก่กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร-ขนม ผู้จำหน่ายอาหารร้านค้าชุมชน รวมถึงบุคลากรผู้ประกอบอาหารในโรงเรียน พื้นที่ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีนางสุภามาศ เพชรรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเจ้าหน้าที่งานถ่ายทอดวิชาชีพสู่ชุมชน เป็นวิทยากร ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเกิดการสร้างการรับรู้และเกิดความตระหนักในการผลิตให้มีความปลอดภัยทางด้านอาหาร (food safety) โดยเน้นด้านสุขลักษณะส่วนบุคคล และการป้องอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากวัตถุดิบและขั้นตอนการผลิตอาหาร ที่จะสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคที่จะได้รับประทานอาหารที่มีความปลอดภัยต่อไป

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.