วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน68รูป และร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

 

 

 

📢วิทยาลัยชุมชนยะลา เปิดรับสมัครหลักสูตรการตลาดออนไลน์ 💻(((จำนวน 40 ชั่วโมง)))

เปิดเรียนระหว่างวันที่ 10-31 สิงหาคม 2562
🚦 เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ -> เวลา 09:00 น. - 16:00 น.<-

📢รับจำนวนจำกัดเท่านั้นเพียง 25 คน!!!📢

📡ค่าลงทะเบียนคนละ 130 บาท📕

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 083-1844-290

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/yalacc/photos/a.1480870612137084/2909774095913388/?type=3&theater

 

           วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชุมชนจังหวัดชายแดนใต้ โดยมี คณะกรรมการจากสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะอาจารย์ บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา จำนวน 60คน เข้าร่วม ณ โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

          โครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาสำหรับกิจกรรมในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562
- การอภิปรายหัวข้อ "การสร้างพื้นที่เรียนรู้และการมีส่วนร่วม" โดยผศ.ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ และ อาจารย์เพ็ญนภา พัทรชนม์
- อภิปรายกลุ่มและละลายพฤติกรรมโดยผศ.ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ ผศ.ดร. มนตรี เพชรนาจักร ผศ.อภิชาติ จันทร์แดง อาจารย์เพ็ญนภา พัทรชนม์ และอาจารย์อุสมาน หวังสนิ
- อภิปรายรายหัวข้อ "ตนเอง ผู้อื่น และสังคมการสื่อสารด้วยหัวใจ" ผศ.ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ ผศ.ดร. มนตรี เพชรนาจักร ผศ.อภิชาติ จันทร์แดง อาจารย์เพ็ญนภา พัทรชนม์ และอาจารย์อุสมาน

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562

- อภิปรายหัวข้อ "ความคิด ความเชื่อและวิถีตน/ชีวิตท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม
- อภิปรายหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมเพื่อลงศึกษาเชิงพื้นที่"

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562
- ออกเดินทางไปยังเทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
- รับฟังบรรยายสรุปสภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลปริก โดยนายกเทศมนตรีตำบลปริกและลงพื้นที่ศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบลปริก

         โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาชุมชนต่างๆให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการพร้อมโดยทางวิทยาลัยชุมชนจะลงพื้นที่เพื่อหาวิธีการสนับสนุนและแก้ไขเพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนาระหว่างชุมชนกับวิทยาลัย ซึ่งจะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของวิลัยชุมชนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนพัฒนาท้องถิ่นมาตรฐานการศึกษายึดหลักคุณธรรมนำความรู้นักศึกษามีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงโดยหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาจึงได้มีการทำโครงการดังกล่าวนี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาชุมชนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/yalacc/photos/?tab=album&album_id=2914179062139558

 

 

 

📢วิทยาลัยชุมชนยะลา เปิดรับสมัครหลักสูตรการออกแบบทรงผมและบริหารร้านตัดผมชาย💈 (((จำนวน 40 ชั่วโมง)))

เปิดเรียนระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 น. - 16:00 น. เรียนวันจันทร์-วันอาทิตย์

📢รับจำนวนจำกัดเท่านั้นเพียง 25 คน!!!📢

🔖ค่าลงทะเบียนคนละ 130 บาท📕

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 083-1844-290

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/yalacc/photos/a.1480870612137084/2909764762580988/?type=3&theater


              วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลาให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยชุมชนยะลาประจำปี 2562 โดยมีนายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา อาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการวิทยาลัยชุมชนยะลา
             โครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม พศ.2562 โดยมี รศ.ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยาย สำหรับวันนี้ในหัวข้อเรื่อง กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ , การจัดทำแผนที่กลยุทธ์และมาตรการสู่การปฏิบัติของกลยุทธ์ ซึ่งจะมีการแบ่งกลุ่มลงมือจัดทำแผน 
             โดยวัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ศักยภาพและทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชนยะลาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตร์จังหวัดและแผนหลักระยะยาว 5 ปี ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน งานคณะกรรมการอุดมศึกษา ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแผนหลักสู่การจัดทำแผนพัฒนาการประจำปี มีกรอบและแนวทางเพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษาที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร รวมถึงการปรับปรุงพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนยะลาให้ครอบคลุมครบทุกด้านและการบูรณาการการทำงานในเชิงพื้นที่ร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาและปรับปรุงโครงการ รูปแบบในการจัดกิจกรรมให้ตอบสนองต่อเป้าประสงค์และตัวชี้วัดเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยชุมชนยะลาซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์เชิงรุกและการทำงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/yalacc/photos/?tab=album&album_id=2912602308963900