วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษา 83 วัด ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเพณีเข้าพรรษา ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา โดยนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา และส่วนราชการภายในจังหวัด ร่วมในพิธี

อ่านเพิ่มเติม facebook.

 

 

 

 

     วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดกิจกรรมพัฒนาวิทยาลัยชุมชนยะลา สถานที่เรียน อ.เมืองยะลา และสถานที่เรียน อ.เบตง จังหวัดยะลา ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาอนุปริญญา มีจิตอาสา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นบ้านเรา โดยเป็นความร่วมมือพัฒนาทำความสะอาดจากนักศึกษา ระดับอนุปริญญา ในทุกสาขาวิชา ให้มีจิตสาธารณะ ความเสียสละ ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
 
 
 

 
 
อ่านเพิ่มเติม facebook.
 

          วิทยาลัยชุมชนยะลา โดยนางสุภามาศ เพชรรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเเละส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้งานถ่ายทอดวิชาชีพสู่ชุมชนการฝึกอบรม "การสุขาภิบาลอาหาร" สำหรับผู้สัมผัสอาหารเเละผู้ประกอบการร้านค้าชุมชน รุ่นที่ 1/2561 ในระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2561 ณ.ชุมชนบ้านคลองทรายใน ต.ยุโป อ. เมืองยะลา จ.ยะลา ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพในเขตพฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายเเดนภาคใต้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลในงานบริการสำหรับผู้จำหน่ายอาหาร โภชนาการเเละความปลอดภัยทางอาหารพร้อมทั้งสาธิตการทดสอบโพลาร์ ในนำ้มันทอด

อ่านเพิ่มเติม facebook.

 

 

       วันที่  24 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดการประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2561 ณ.ห้องประชุม 1 วิทยาลัยชุมชนยะลา

 อ่านเพิ่มเติม facebook.

       วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ข้าราชการวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา 

อ่านเพิ่มเติม facebook.