วันศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2561  นายพล เสาะสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการและข้าราชการวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ.
 
 
 
อ่านเพิ่มเติม facebook.
 
 

    วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ผู้อำนวยการและตัวแทนบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา,วิทยาลัยชุมชนสงขลา,วิทยาลัยชุมชนสตูล,วิทยาลัยชุมชนปัตตานี และ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข้าร่วมกับประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมทำความดี สร้างความสุข สู่ชายแดนใต้ ประสานงานร่วม โดยสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต) ส่วนหน้า และเครือข่ายเสริมสร้างการมีส่วนร่วมฯ นำโดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และหัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานในพิธี และมอบต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่10 ให้กับส่วนราชการนำไปปลูกเพื่อแสดงความจงรักภักดีในฐานะพสกนิกรโดยพร้อมเพรียงกัน

อ่านเพิ่มเติม facebook.

    วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาศักยภาพระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยนายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลาเป็นประธานพิธีเปิด ณ. หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา จ.ยะลา

อ่านเพิ่มเติม facebook.

       วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2561 ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมทีมบริหาร เจ้าหน้าที่งานแผนและงบประมาณ และเจ้าหน้าที่พัสดุ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ แผนพัฒนา สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี โดยมีวิทยาลัยชุมชน ทั้ง 20 แห่งเข้าร่วมจัดทำแผนงานเพื่อวางเป้าหมายและแนวทางการดำเนินการให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนตามทิศทางการพัฒนาพร้อมกัน

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.

 

 

    วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ผู้อำนวยการพร้อมตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมสังเกตุการณ์การประชุมสภาประชาชนนครยะลา ครั้งที่ 12 โดยมีคุณกิตติ กิตติโชควัฒนา เป็นประธาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครยะลา พร้อมตัวแทนชุมชนและประชาชนเข้าร่วมการประชุมจำนวนมาก

   โดยในช่วงท้ายนายกเทศมนตรีนครยะลาตอบคำถามและข้อแนะนำในเวทีผ่านประธานสภาประชาชนนครยะลาจำนวน 49 ประเด็น สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในการร่วมบริหารท้องถิ่นให้ยังคงความเด่นของเมืองที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามโครงการอรุณเบิกฟ้าและความสะอาดตาม โครงการยะลาปลอดถังขยะ ที่ได้รับการยอมรับเสมอ พร้อมชี้ทิศทางอนาคตที่พลเมืองจะมีความเป็นเมืองมากขึ้นและส่งเสริมการสร้างคนดีที่หายากกว่าคนเก่งพร้อมจะขับเคลื่อนการพัฒนาระบบกล้องวงจรปิดการดูแลความปลอดภัยของเมืองเข้าสู่โครงการเมืองอัจฉริยะ SmartCity การบริหารจัดการตลาดในเมือง (รวมทั้งขอเข้าปรับปรุงตลาดรถไฟ) และรับฟังการสื่อสารจากระบบแอพพลิเคชั่น Line ถึงผู้บริหารได้โดยตรง การที่ประชาชนในท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีท้องถิ่นได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต้องมาจากกระบวนการบริหารงานภายในของเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเทศบาลโดยมีการวางแผน การดำเนินงานและมีการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ และเดินหน้ามุ่งสู่การเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนทีมกรรมการองค์การนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา ก็ไม่พลาดในเวทีการประชุมสภาประชาชนนครยะลา