วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยขุมชนยะลา ครั้งที่ 7 พุทธศักราช 2561 ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 ห้องประชุมคณะกรรมการสภา   วิทยาลัยชุมชนยะลา โดย นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลาเป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา นายการิม รามันห์สิริวงค์ นายอาบีดีน มนูญทวี ดร.บุญสิทธิ ไชยชนะ กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา นายจรัส เรืองแก้ว กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา กรรมการโดยตำแหน่ง ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนยะลาเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

 

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.

      วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายพล เสาะสุวรรณ พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย "กิจกรรมแห่เทียนพรรษา" ประจำปี 2561 ณ วัดพรุทุ่งคอก (ทุ่งยอ) ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีวิทยาลัยชุมชนยะลาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา,สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา,วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา ,สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดยะลา , ชุมชนอุตสาหกรรมสามหมอ และโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา เข้าร่วมการแห่เทียนพรรษาในครั้งนี้ ซึ่งมียอดเงินบริจาคเป็นจำนวน 12,000 บาท

 

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.

 

            วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษา 83 วัด ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเพณีเข้าพรรษา ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา โดยนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา และส่วนราชการภายในจังหวัด ร่วมในพิธี

อ่านเพิ่มเติม facebook.

 

 

 

 

       
          วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา,คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคลัสเตอร์กล้วยหินยะลา   จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และกำจัด โรคเหี่ยวของกล้วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเชื้อสาเหตุโรค การระบาดของโรค การป้องกันและการกำจัดโรคเหี่ยวของกล้วยแก่เกษตรกรพร้อมทั้งเพื่อให้เกษตรกรมีความสามารถจัดการและป้องกันกำจัดโรคเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อสาเหตโรคเหี่ยวของกล้วยในจังหวัดยะลา ครอบคลุม 8 อำเภอ ระหว่างวันที่ 24 -25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 วิทยาลัยชุมชนยะลา โดยมีนายอับดุลการิม รามันห์สิริวงศ์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้อำนวยการ และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้
 
 
 
อ่านเพิ่มเติม facebook.
 
     วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดกิจกรรมพัฒนาวิทยาลัยชุมชนยะลา สถานที่เรียน อ.เมืองยะลา และสถานที่เรียน อ.เบตง จังหวัดยะลา ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาอนุปริญญา มีจิตอาสา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นบ้านเรา โดยเป็นความร่วมมือพัฒนาทำความสะอาดจากนักศึกษา ระดับอนุปริญญา ในทุกสาขาวิชา ให้มีจิตสาธารณะ ความเสียสละ ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
 
 
 

 
 
อ่านเพิ่มเติม facebook.