วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 อาคารเรียน 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 7/2565 โดยมีนายสมชาย เชี่ยวชาญศิลป์ นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายจักรกฤษณ์ ธัญญคุณากรสกุล นายต่วนอับดุลเล๊าะ ดาโอ๊ะมารียอ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา นายจรัส เรืองแก้ว กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า นายเฉลิมพล เรืองเริงกุลฤทธิ์ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นางสาวอารีย์ แสวงดี กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน นายวิชาพร ชินประพัทธ์ กรรมการโดยตำแหน่ง ผศ.สนธยา พลศรี เลขานุการ นางลักขณา ญาณภาพ ผู้ช่วยเลขานุการ นางสาววันเพ็ญ พงษ์สุวรรณศิริ ผู้ช่วยเลขานุการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 7/2565
อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 (ณ ห้องโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา) นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการต้นกล้าพันธุ์ใหม่ ตอนต้นแบบพันธุ์ดี โดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วยนายมูฮัมหมัดนาเซร์ สูหลง นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลบุคคลต้นแบบดีเด่นตำบลเกาะจันด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน เป็นผู้ตัดสินการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงแชมป์ประเทศไทย และเป็นผู้ฝึกซ้อมกีฬาปันจักสีลัตชิง ให้แก่รุ่นน้องวิทยาลัยชุมชนยะลา จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท : คู่ปันจักลีลา ในการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 และการแข่งขันสิละสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานมหกรรมวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม สองทศวรรษ วิทยาลัยชุมชนภาคใต้

 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเบิกฟ้า วชช.ยะลา พหุวัฒนธรรม นำสันติสุข วิถีชีวิตชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา คณะผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา คณาจารย์วิทยาลัยชุมชนยะลา นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมจำนวนมาก

นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา กล่าวว่าสืบเนื่องจากความก้าวหน้าและวิวัฒนาการ การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนยะลา ตลอดมา มหกรรมเบิกฟ้า วชช.ยะลา พหุวัฒนธรรม นำสันติสุข วิถีชีวิตชายแดนใต้ เป็นงานหนึ่งที่ตอบสนองสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะเป็นการนำผลการจัดการศึกษาทั้งหลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตรพัฒนาทักษะ โดยการนำเสนอในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การแข่งขันทักษะ การแสดงบนเวที ซึ่งสิ่งที่นำมาเสนอผลงานในครั้งนี้เป็นผลผลิตจากนักศึกษา ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางอาชีพ โดยได้รับร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน กิจกรรมในครั้งนี้จัดว่าเป็นการแสดงศักยภาพในการพัฒนาการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาเป็นอย่างมาก
สำหรับการจัดงานเบิกฟ้า วชช.ยะลา พหุวัฒนธรรม นำสันติสุข วิถีชีวิตชายแดนใต้ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแข่งขันทำอาหารคาว-หวาน การประกวดขับร้องอานาซีดชายและหญิง การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง / ไทยสากล การประกวด Ycc Smart Boy & Smart Girl 2022 การประกวด Ycc Cover Dance 2022 การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา และการแสดงผลงานหลักสูตรพัฒนาอาชีพต่าง เป็นต้น
 
 
 
วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมถอดบทเรียนองค์ความรู้ผู้สูงอายุด้านอาชีพและส่งเสริมอาชีพ ภายใต้โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุวิถีโกตาบารู โดยมีนายธวัชชัย สุนทรนนท์ หัวหน้าสาขาสาธารณสุขชุมชนวิทยาลัยชุมชนยะลา (ผู้รับผิดชอบโครงการ) พร้อมด้วยนางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ รองผู้อำนวการศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนยะลา คณะทำงานวิทยาลัยชุมชนยะลา และประชาชนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ณ โรงแรมปาร์ควิวอำเภอเมือง จังหวัดยะลา
สำหรับกิจกรรมในการอบรมในครั้งนี้ดำเนินการขึ้นเพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพกายจิตอารมณ์สังคม สติปัญญา และคุณภาพชีวิตพร้อมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและส่งเสริมให้ตำบลโกตาบารูอำเภอรามันเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลโกตาบารูรวมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน
 
 
 

 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม รำลึกบุญคุณครู ประจำปี 2565 กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมนายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “คุณธรรม จริยธรรมกับความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ การดำเนินโครงการอบรมจริยธรรมและระลึกพระคุณครู ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 1,400 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนยะลา คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา คณะอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา อาจารย์พิเศษอาจารย์ประจำวิทยาลัยชุมชนยะลา และนักศึกษาระดับอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนยะลา จำนวนทั้งสิ้น 7 สาขาวิชา เข้าร่วม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายในกิจกรรมประกอบ 3 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 พิธีระลึกพระคุณครูมอบพานดอกไม้ ธูปเทียน หรือกระเช้าดอกไม้ให้แก่อาจารย์ และได้อัญเชิญคัมภีร์อัลกรุอาน โดยนายรอสุวรรณ อาแว ศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนยะลา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และผู้กล่าว คำไหว้ครู นางสาวณัฐริกา ขวัญเรือง นักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ ๒ กิจกรรมที่ 2 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรมกับความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ” โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และกิจกรรมที่ 3 การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี จำนวน 200 ทุน วิทยาลัยชุมชนยะลามุ่งมั่น ตั้งใจสร้างจิตสำนึกในการระลึกพระคุณครู และส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมจึงได้มีการจัดโครงการดังกล่าวนี้ขึ้นเป็นประจำทุกๆปี