HOW TO เรียนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ เคล็ดลับแบบฉบับการเรียนออนไลน์...
เทคนิคเหล่านี้จะช่วยให้นักศึกษาก้าวผ่านพ้นการเรียนในช่วงวิกฤตไวรัส โควิด – 19 ไปได้ ❤️
#วิทยาลัยชุมชนยะลา
 
 

ประกาศ เรื่องการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ปรับพื้นฐานการศึกษา) ปีการศึกษา 2564
       ตามที่วิทยาลัยชุมชนยะลา ได้รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่าง วันที่ 1 - 30 มีนาคม 2564 จำนวน 7 สาขาวิชา และได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และผู้ที่ได้รับการ คัดเลือกทุกคน ต้องมีการเรียนปรับความรู้พื้นฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนนั้น
บัดนี้วิทยาลัยชุมชนยะลา จะจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ปรับพื้นฐาน) ประจำปี การศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2564 โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสภาพปัจจุบันไม่สามารถจัดการเรียนการสอนตามปกติได้เพราะโรคระบาดไวรัสโควิด- 19 แพร่ระบาด โดยจัดแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม และกำหนดตารางเรียน ดังท้ายประกาศนี้

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์ถึงศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนยะลา
เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป รุ่นที่ 36 ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
💻รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ในสาขาวิชาดังกล่าว
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรการพัฒนาชุมชน รับจำนวน 27 คน
2. คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรการจัดการ รับจำนวน 10 คน
3. คณะคุรุศาสตร์
หลักสูตรอิสลามศึกษา รับจำนวน 32 คน
👉🏻 เมื่อกรอกข้อมูลการสมัครเสร็จสิ้นแล้วให้ปริ้นเอกสารการสมัคร #จำเลขลำดับการสมัครสอบมาด้วยนะคะ แล้วนำมาส่งที่วิทยาลัยชุมชนยะลา ณห้องวิชาการ (อ.นาต) สอบถามเพิ่มเติมโทร 073216649
 

ประกาศวิทยาลัยชุมชนยะลา เรื่อง ทักท้วงผลการคัดเลือกทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภท ๒ ปี (ปวส./อนุปริญญาสายอาชีพ)
             ตามที่วิทยาลัยชุมชนยะลา ได้รับอนุมัติทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประเภท ๒ ปี (ปวส./อนุปริญญาสายอาชีพชั้นสูง) จากสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) วิทยาลัยชุมชนยะลาดำเนินการคัดกรองผู้รับทุนตามกระบวนการคัดกรองของสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น                   วิทยาลัยชุมชนยะลา จึงประกาศรายชื่อเพื่อให้มีการทักท้วงผลการคัดเลือกทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภท ๒ ปี (ปวส./อนุปริญญาสายอาชีพชั้นสูง) จำนวน ๑๕ คน ภายใน ๓ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ (ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้)

อ่านเพิ่มเติม