ประกาศวิทยาลัยชุมชนยะลา ฉบับใหม่ล่าสุด วันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา 2564 ตามที่วิทยาลัยชุมชนยะลา แจ้งเลื่อนกำหนดการรับรายงานตัวนักศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2564 และรับชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นวันที่ 3 - 19 พฤษภาคม 2664 ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และวิทยาลัยชุมชนยะลาศูนย์อำเภอเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ตามประกาศลงวันที่ 26 เมษายน 2564 นั้น เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่กำลังระบาดเป็นวงกว้าง และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายจังหวัดทั่วประเทศนั้น เพื่อเป็นการควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทั้งป้องกันและรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของสังคมโดยรวมวิทยาลัยชุมชนยะลาจึงเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติการรับรายงานตัวนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา 2554
รายละเอียดดังนี้แนบมานี้
https://drive.google.com/drive/folders/1Pt81udmbwLRkYJLrZb-YYCSvE5-i6KgD?usp=sharing
ช่องทางการชำระเงินออนไลน์ https://drive.google.com/drive/folders/1BWraxRuP9afx3NxJwKtpZYAAhKBDaLAq?usp=sharing

 

 

ประกาศ ๆ ๆ ๆ ๆ หมดเขตการรับสมัคร วันนี้วันเดียวเท่านั้น ^^
" การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด "
- เริ่มนับถอยหลังสัปดาห์สุดท้ายของการรับสมัครแล้วน๊า -
วิทยาลัยชุมชนยะลา หลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2564
เปิดรับสมัคร 7 สาขาวิชา ดังนี้
1.สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
2.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3.สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
4.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5.สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
6.สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
7.สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
“ประหยัด ใกล้บ้าน ตอบโจทย์คนทำงาน”
รีบๆมาสมัครเป็นครอบครัว Ycc กันนะคะ เริ่มแล้ววันที่ 1 - 30 มีนาคม 2564
#สมัครได้ทุกวัน #ไม่เว้นวันหยุดราชการ (วันที่ 28 มีนาคม 2564 หยุด 1 วันให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง)
ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และวิทยาลัยชุมชนยะลาศูนย์อำเภอเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
📚 จบ ม.6 หรือเทียบเท่า เรียนเสาร์-อาทิตย์
รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ วชช.ยะลา หลักสูตรอนุปริญญา 2564 https://drive.google.com/.../1kLSSd9VUEewC8PbCPN1.../view...
ระเบียบการ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาปีการศึกษา 2564 https://drive.google.com/.../1ICx7Hcia8icc6uG2H1.../view...
ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนยะลา https://drive.google.com/.../1YrU4jylrOg5c0Axgvk8.../view...

 

 

 

วันที่ 1 เมษายน 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยการจัดประสบการณ์ใช้สื่อและนิทานที่มีต่อกระบวนการคิดทางทักษะสมอง (EF) โดยมีนางสาวอรรัตน์ เจริญพรทิพย์ หัวหน้าหลักสูตรสาขาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนยะลา  ครูปฐมวัยจากโรงเรียนในพื้นที่ นักศึกษาสาขาวิชาศึกษาปฐมวัย คณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยชุมชนยะลา จำนวน 40 คน เข้าร่วม
จากการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ มีทักษะและสามารถจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง (EF) สำหรับเด็กปฐมวัย ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อการนำทักษะสมอง (EF) ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป
ดูเพิ่มเติม

วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ครั้งที่ 2 โดยมีนายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาคณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยชุมชนยะลา และจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ทั้ง 3 ตำบลเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา

เพิ่มเติม