เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ ครู คศ.2 ชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยนางสาวสุนทรีพรรณ กำปั่นทอง ครู คศ.2 ชำนาญการ วิทยาลัยชุมชนยะลา และนางสาวหนึ่งฤทัย จิตคงสง ครูผู้ช่วย วิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ในโครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ในระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล ห้องจุฑารัตน์ ชั้น 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อ่านเพิ่มเติม

 

วิทยาลัยชุมชนยะลาขอเชิญเที่ยวงาน " มาแก แลนา ณ โกตาบารู "
โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์อัตลักษณ์ชุมชน ณ โกตา ในวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 15.00 – 18.30 น.
ณ ลานข้าวชุมชนบาโงตาแย ต.โกตาบารู
พบกับกิจกรรมและการแสดงมากมาย อาทิ
- แข่งขันกินแตงโม,จัดจานแตงโม,กว่าจะเป็นข้าว
- บูธอาหารพื้นบ้านของดีจาก 9 ชุมชน
- กิจกรรมเชิญชิม เชิญช๊อป ผลิตภัณฑ์และของที่ระลึก

อ่านเพิ่ม

 

วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2563
        วันที่ 21 มีนาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2563 นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมมอบเกียรติให้แก่สมาชิกองค์การนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 268 คนเข้าร่วมในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา,คณะทีมงานจากศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.ยะลา
ร่วมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น กิจกรรมในลำดับถัดมาชี้แจงเอกสารสำเร็จการศึกษาโดยฝ่ายงานวิชาการ งานวัดผลและงานทะเบียน เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาและภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการทัศนศึกษาชุมชนพหุวัฒนธรรมต้นแบบ โดยมีนางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา จำนวน 60 คนเข้าร่วม
โดยภายในโครงการได้มีการจัดกิจกรรมมากมายอาทิ กิจกรรมกลุ่มฐานความรู้ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธุ์พิพิธ พิพิธพันธุ์ อาจารย์วาริน นาราวิทย์ และอาจารย์อารีลักษณ์ พลูทรัพย์ ,กิจกรรมเสวนา “หลักการศาสนากับชาติพันธุ์และการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม” โดยอาจารย์นิรอมลี เจ๊ะและ และอาจารย์วาริน นาราวิทย์,กิจกรรมบรรยาย “กรอบทฤษฎีว่าด้วยสังคมพหุวัฒนธรรมในเชิงสังคมวิทยา” โดยอาจารย์อารีลักษณ์ พลูทรัพย์ เป็นต้น
สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม มีความรักความปรองดอง สร้างความสัมพันธ์อันดีที่จะนำไปสู่การสร้างสันติสุขต่อไป
ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม บี.พี.สมิหลา บีช และถนนสาย 3 วัฒนธรรม (หับโห้หิ้น) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
อ่านเพิ่ม

 

 

 

วันที่ 17 มีนาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดโครงการทำดีด้วยหัวใจนำโดยนางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาววันเพ็ญ พงษ์สุวรรณศิริ ผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาลงพื้นที่ทำความสะอาดมัสยิดอัลมูฮัมมาดียะห์ ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
ข้อมูลเพิ่มเติม