วันที่ 14 มีนาคม 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยชุมชนยะลา ภายใต้โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมี นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วม
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมสร้างกระบวนกลุ่มและบรรยาย หัวข้อความสำคัญการประกันคุณภาพนักศึกษา (รูปแบบ PDCA) ,กิจกรรมสรุป/ถอดบทเรียนและนำเสนอผลงานของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายนครั้งนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยคณะทีมงานศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลา ลงพื้นที่อำเภอยะหา จังหวัดยะลา จัดโครงการค้นหากลุ่มเป้าหมายเพื่อการจัดการเรียนรู้ ให้ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาโงยซิแน ครูกศน.ตำบลบาโงยซิแน บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา จำนวนทั้งสิ้น 27 คน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

วันที่ 8 มีนาคม 2564 นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลาพร้อมด้วย นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาร่วมให้การต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา ท่านใหม่

กิจกรรมดีๆ สำหรับสุดยอดนักอ่าน ^_____^
ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนยะลา ขอเชิญชวนนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมโครงการยอดนักอ่าน ประจำปี 2564

วันที่ 8 มีนาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาเชิงรุกการรับสมัครหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2564 นำโดยนายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และคณะทีมงานแนะแนว วิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมเข้าประชุมประจำเดือน อิหม่าม คอเตบ บิหลั่น ในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาเชิงรุกหลักสูตรอนุปริญญา และประชาสัมพันธ์โครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ. รุ่นที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมพระเศวตสุรคชาธาร ที่ว่าการอำเภอรามัน จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม