ประชาสัมพันธ์ถึงศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนยะลา
เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป รุ่นที่ 36 ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
💻รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ในสาขาวิชาดังกล่าว
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรการพัฒนาชุมชน รับจำนวน 27 คน
2. คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรการจัดการ รับจำนวน 10 คน
3. คณะคุรุศาสตร์
หลักสูตรอิสลามศึกษา รับจำนวน 32 คน
👉🏻 เมื่อกรอกข้อมูลการสมัครเสร็จสิ้นแล้วให้ปริ้นเอกสารการสมัคร #จำเลขลำดับการสมัครสอบมาด้วยนะคะ แล้วนำมาส่งที่วิทยาลัยชุมชนยะลา ณห้องวิชาการ (อ.นาต) สอบถามเพิ่มเติมโทร 073216649
 

ประกาศ เรื่องการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ปรับพื้นฐานการศึกษา) ปีการศึกษา 2564
       ตามที่วิทยาลัยชุมชนยะลา ได้รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่าง วันที่ 1 - 30 มีนาคม 2564 จำนวน 7 สาขาวิชา และได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และผู้ที่ได้รับการ คัดเลือกทุกคน ต้องมีการเรียนปรับความรู้พื้นฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนนั้น
บัดนี้วิทยาลัยชุมชนยะลา จะจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ปรับพื้นฐาน) ประจำปี การศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2564 โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสภาพปัจจุบันไม่สามารถจัดการเรียนการสอนตามปกติได้เพราะโรคระบาดไวรัสโควิด- 19 แพร่ระบาด โดยจัดแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม และกำหนดตารางเรียน ดังท้ายประกาศนี้

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

ประกาศวิทยาลัยชุมชนยะลา ฉบับใหม่ล่าสุด วันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา 2564 ตามที่วิทยาลัยชุมชนยะลา แจ้งเลื่อนกำหนดการรับรายงานตัวนักศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2564 และรับชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นวันที่ 3 - 19 พฤษภาคม 2664 ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และวิทยาลัยชุมชนยะลาศูนย์อำเภอเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ตามประกาศลงวันที่ 26 เมษายน 2564 นั้น เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่กำลังระบาดเป็นวงกว้าง และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายจังหวัดทั่วประเทศนั้น เพื่อเป็นการควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทั้งป้องกันและรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของสังคมโดยรวมวิทยาลัยชุมชนยะลาจึงเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติการรับรายงานตัวนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา 2554
รายละเอียดดังนี้แนบมานี้
https://drive.google.com/drive/folders/1Pt81udmbwLRkYJLrZb-YYCSvE5-i6KgD?usp=sharing
ช่องทางการชำระเงินออนไลน์ https://drive.google.com/drive/folders/1BWraxRuP9afx3NxJwKtpZYAAhKBDaLAq?usp=sharing

 

 

ประกาศวิทยาลัยชุมชนยะลา เรื่อง ทักท้วงผลการคัดเลือกทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภท ๒ ปี (ปวส./อนุปริญญาสายอาชีพ)
             ตามที่วิทยาลัยชุมชนยะลา ได้รับอนุมัติทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประเภท ๒ ปี (ปวส./อนุปริญญาสายอาชีพชั้นสูง) จากสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) วิทยาลัยชุมชนยะลาดำเนินการคัดกรองผู้รับทุนตามกระบวนการคัดกรองของสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น                   วิทยาลัยชุมชนยะลา จึงประกาศรายชื่อเพื่อให้มีการทักท้วงผลการคัดเลือกทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภท ๒ ปี (ปวส./อนุปริญญาสายอาชีพชั้นสูง) จำนวน ๑๕ คน ภายใน ๓ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ (ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้)

อ่านเพิ่มเติม