วันที่ 14 มีนาคม 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยชุมชนยะลา ภายใต้โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมี นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วม
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมสร้างกระบวนกลุ่มและบรรยาย หัวข้อความสำคัญการประกันคุณภาพนักศึกษา (รูปแบบ PDCA) ,กิจกรรมสรุป/ถอดบทเรียนและนำเสนอผลงานของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายนครั้งนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม