วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2563
        วันที่ 21 มีนาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2563 นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมมอบเกียรติให้แก่สมาชิกองค์การนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 268 คนเข้าร่วมในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา,คณะทีมงานจากศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.ยะลา
ร่วมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น กิจกรรมในลำดับถัดมาชี้แจงเอกสารสำเร็จการศึกษาโดยฝ่ายงานวิชาการ งานวัดผลและงานทะเบียน เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน

อ่านเพิ่มเติม