เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาและภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการทัศนศึกษาชุมชนพหุวัฒนธรรมต้นแบบ โดยมีนางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา จำนวน 60 คนเข้าร่วม
โดยภายในโครงการได้มีการจัดกิจกรรมมากมายอาทิ กิจกรรมกลุ่มฐานความรู้ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธุ์พิพิธ พิพิธพันธุ์ อาจารย์วาริน นาราวิทย์ และอาจารย์อารีลักษณ์ พลูทรัพย์ ,กิจกรรมเสวนา “หลักการศาสนากับชาติพันธุ์และการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม” โดยอาจารย์นิรอมลี เจ๊ะและ และอาจารย์วาริน นาราวิทย์,กิจกรรมบรรยาย “กรอบทฤษฎีว่าด้วยสังคมพหุวัฒนธรรมในเชิงสังคมวิทยา” โดยอาจารย์อารีลักษณ์ พลูทรัพย์ เป็นต้น
สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม มีความรักความปรองดอง สร้างความสัมพันธ์อันดีที่จะนำไปสู่การสร้างสันติสุขต่อไป
ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม บี.พี.สมิหลา บีช และถนนสาย 3 วัฒนธรรม (หับโห้หิ้น) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
อ่านเพิ่ม